S4M ACADEMYĐào tạo tóc nam tốt nhất Việt Nam
Menu
banner 1
Banner 2
Banner 3

Đào tạo


 
Khóa học cắt tóc nam Cơ bản

Khóa học cắt tóc nam Cơ bản

  • Học phí 12.000.000  đồng.
  • Thực hành trên đầu thật với 240 đầu trở lên.
  • Tư vấn mở Salon riêng.
Khóa học cắt tóc nam Cao cấp.

Khóa học cắt tóc nam Cao cấp.

  • Học phí 35.000.000  đồng.
  • Thực hành trên đầu thật với 350 đầu trở lên.
  • Hỗ trợ làm việc tại Hệ thống Salon 30Shine.
Khóa học cắt tóc nam Chuyên nghiệp

Khóa học cắt tóc nam Chuyên nghiệp

  • Học phí 25.000.000 đồng.
  • Thực hành trên đầu thật với 350 đầu trở lên.
  • Hỗ trợ làm việc tại Hệ thống Salon 30Shine.